Στόχοι του GoBike Project

Tο GoBike Project είναι μια καινοτόμα εφαρμογή 📲 που προωθεί τον βιώσιμο ποδηλατικό τουρισμό!
Στόχοι:
📍 Προσέλκυση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) τουριστών που ενδιαφέρονται για ποδηλατικές και αθλητικές δραστηριότητες
📍 Ανάδειξη της ΠΚΜ σε επώνυμο προορισμό αθλητικού τουρισμού και ειδικότερα ποδηλατικού τουρισμού (brand name)
📍 Εισαγωγή καινοτόμων ιδεών και χρήση της τεχνολογίας ως εργαλείων μάρκετινγκ για την αναβάθμιση της τουριστικής ταυτότητας της περιοχής
📍 Προώθηση πράσινων μορφών τουρισμού που σέβονται το περιβάλλον και τις αρχές της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης
📍 Συνεισφορά στην τοπική τουριστική ανάπτυξη περιοχών, τουριστικά αναπτυγμένων και μη, σημείων της Περιφέρειας
📍 Συνεργασία με εγχώριους και διεθνείς φορείς που σχετίζονται με τον ποδηλατικό τουρισμό για την τόνωση αυτής της μορφής τουρισμού σε ένα κοινό πλαίσιο.
Για περισσότερες πληροφορίες: https://gobike.gr/

mountainbike #bikelife #biketour #smarttourism

Tero,Εργαστήριο Διοίκησης Αθλητισμού, Τουρισμού και Αναψυχής,Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

el