Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ),

ιδρύθηκε το 2000, είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και βρίσκεται μέσα στη λίστα με τους TOP-20 ερευνητικούς φορείς της Ε.Ε. στην προσέλκυση πόρων από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα.

Το ΕΚΕΤΑ με την πολυετή εμπειρία του έχει να καταδείξει

σημαντικά επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα σε πολλούς

τομείς όπως Ενέργεια, Περιβάλλον, Νέα Λειτουργικά Υλικά,

Βιομηχανικές Διεργασίες, Πληροφορική, Τηλεματική, Τηλεπικοινωνίες, Μεταφορές, Αγροβιοτεχνολογία, Επιστήμες Υγείας, Μηχανοτρονική, Αγροτεχνολογία καθώς επίσης και σε διάφορες διαθεματικές επιστημονικές και τεχνολογικές περιοχές που προκύπτουν από τα παραπάνω.

Στη συγκεκριμένη πρόταση συμμετέχει με το Ινστιτούτο

Μεταφορών και Βιώσιμης Κινητικότητας (ΙΜΕΤ). Ο βασικός στόχος του ΙΜΕΤ είναι η διεξαγωγή και υποστήριξη της εφαρμοσμένης έρευνας στον Τομέα των Μεταφορών στην Ελλάδα. Πρόσφατα το Ινστιτούτο ξεκίνησε την ερευνητική του πορεία και στον χώρο του τουρισμού με αντικείμενο τα θέματα που αφορούν την ανάλυση της συνδυασμένης αλυσίδας υπηρεσιών Μεταφορών και Τουρισμού, την ανάπτυξη ευφυών αλγορίθμων και προσωποποιημένων υπηρεσιών για την υποστήριξή της

αλλά και σχετικών καινοτόμων επιχειρησιακών και επιχειρηματικών σχεδίων. Το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ συμμετέχει στο

έργο ως τεχνικός εταίρος και δρα ως ενδιάμεσος φορέας μεταφοράς τεχνογνωσίας από την ευρωπαϊκή εμπειρία (συμμετοχή σε έργα βιώσιμου τουρισμού και κινητικότητας, υπηρεσίες δρομολόγησης και πληροφόρησης). Το έργο «Ανάπτυξη και λειτουργία τεχνολογικών εφαρμογών προώθησης του ποδηλατικού τουρισμού στην ΠΚΜ – GoBike». υποστηρίζει

και υποστηρίζεται από τους σύγχρονους στόχους του

EKETA/ΙΜΕΤ και την επιδίωξή του στην μεταφορά από την έρευνα

και την ακαδημαϊκή γνώση στην υλοποίηση και πραγματική πολιτική ανάπτυξης και συνοχής.

el